ምድላው ምኽባር በዓል 11 ለካቲት ካብቲ ዝተተለመሉ ንላዕሊ ብውዕውዕ መንፈስ ይሳለጥ ኣሎ

መቐለ 05 ጥሪ 2012 ዓ.ም(ድምፂ ወያነ) ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ መበል 45 በዓል 11 ለካቲት “መስመርና ኣፅንዕና ንመኸተ!” ብዝብል መሪሕ ቃል ንምኽባር ዝግበር ዘሎ ምድላው ካብቲ ዝተተለመሉ ንላዕሊ ብዘለዓለ ዋዒ ተጠናኺሩ ይቕፅል ከምዘሎ ኣሳናዳዊት ኮሚቴ ምድላው እቲ በዓል ኣፍሊጡ፡፡

ኣሳናዳዊት ኮሚቴ በዓል 11 ለካቲት ምስ ኣብ ትሕቲኡ ዘለው ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ኮይኑ ዝግብሮ ዘሎ ምድላዋት ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣብ ዘካየድዎ ገምጋም፤ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓትን ኣካቢ እታ ዓባይ ኮሚቴን ብፃይ ኣለም ገብረዋህድ ኣብዝሃቦ መብርሂ፤ ኣብ ከተማ መቐለ ብብሄራዊ ብርኪ ዝካየድ ፅምብል ካብ 100ሽሕ ክሳብ 150 ሽሕ ህዝብን ካብ ሃገርናን ወፃእን ዝመፁ ዕድማት ኣጋይሽ፣ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሲኛታትን ክርከቡ ትፅቢት ከምዝግበር ኣፍሊጡ፡፡

ምስ እዚ ኣተሓሒዙ እውን ብፃይ ኣለም ነቲ በዓል ንምድማቕ ኣብ መዳይ ምልዕዓል ፅቡቕ ይሳለጥ ከምዘሎን እተን ሚዲያታት ኣብ ገጠርን ከተማን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ንብረቱ ክሳብ ህይወቱ ንህወሓት ንምጥንኻር ዘለዎ ተግባራዊ ምላሽ ልክዕ ከምቲ ኣብ እዋን መሪር ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ውዕይ መንፈስ ዝመሳሰል ምዃኑ ኣረዲኡ፡፡

ነዚ ስዒቡ ድማ ሚዲያታት ኣብ ታሕቲ ተፈጢሩ ዘሎ ብርትዕ ምቖት ምልዕዓል ህዝቢ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ብዕቱብ ክንሳቐሳ ከምዝግባእ ሓቢሩ፡፡
እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ በዓል 11 ለካቲት ዝካየድ ወታሃደራዊ ሰልፊ፣ ፍሉይ ስልፍን ምርኢት ጎደናን ብዝተኸኣለ መጠን ሕፅር ምጥን ኢሉ ማዕሪጉ ንምቕራብ ምድላዋት ከምዝተገብረ ብፃይ ኣለም ገሊፁ፡፡
እቲ ዓብይ ኮሚቴ ምስ መሓውራቱ ክሳብ ሕዚ ዘሳለጦም ስራሕቲ ብዝርዝር ዝረኣየ እንትኾን፤ ህዝቢ ትግራይ ምሩፃት ደቁ መሪቑ ምስዝሃበሉ መሪሕ ውድቡ ህወሓት ኮይኑ ዘመዝገቦም መስተንክራዊ ኩለመዳይ ዓወታት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ኣብ መበል 45 ዓመት ፅምብል ብዘለዓለ ብርኪ ንምድሟቕ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ተጠናኺሩ ይቅፅል ከምዘሎ ኣረጋጊፁ፡፡

ብመሰረት እዚ ኣብ ሚዲያታት ትግራይ ነቲ ቓልሲ ህዝቢ ትግራይን ውድቡ ህወሓትን ዘንፀባርቑ ምድላዋት ፕሮግራምን ደርፍታትን ፅቡቕ ምልዕዓል ጀሚሩ ከምዘሎ፣ ተመሓይሹ ዝተሰርሐ ሎጎ ህወሓት ዕላዊ ኣብ ምግባርን ስራሕቲ ሕትመትን ካልኦ ምምልኻዓትን ብዝሓሸ እናተሳለጡ ከምዘለው እቲ ኮሚቴ ገሊፁ፡፡

ፈላመይቲ ርችት ሓርነት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝተበሰረላ ሽግ 11 ለካቲት ካብ 26 ጥሪ ጀሚሩ ካብ ደደቢት ከምዝብገስን ንግሆ 11 ለካቲት ኣብ ስታድየም ትግራይ ምስ ኣተወ ናብ ዝተዳለወሉ ዓብይ መቐበሊ ሽግ ብምዕኳኽ ከምዝበርህን ኣብቲ ገምጋም ተሓቢሩ፡፡

ነቲ በዓል ንምዝካር ብደቂ ስውኣት ምይይጥ ፓናልን ጉዕዞ እግርን ከምዘካየዱን ብመዳይ ኪነ- ጥበብ እውን ኣብ ትግራይ ብዘለው ውሩያት ሙዚቀኛታት ኣቢሉ ነቲ በዓል ዝምጥኑ ብርክት ዝበሉ ደርፍታት ይዳለው ከምዘለው፣ ውድድር ሕቶን መልስን እውን ካብ ታሕቲ ብተምሃሮ ከምዝጀመረ እቲ ኮሚቴ ኣብሪሁ፡፡

ኣብ ድሮ እቲ በዓል እውን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዝምልከት ልዕሊ 2ሽሕን 500 ተሳተፍቲ ዝርከብሉ ምይይጥ ፓናል ብላዕለዎት መራሕቲ እቲ ውድብ ዝነበሩን ካልኦት ምሁራንን ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ከምዘቕርቡ ኣፍሊጡ፡፡

ብዜካ እዚ 1ሽሕን 500 ተምሃሮ ኣብ ጎደናታት መቐለን ስታድየምን ትግራይን ዝተፈላለዩ መልእኽትን ቅርፅን ሒዞም ምርኢት ከምዘቕርቡ እቲ ኮሚቴ ገሊፁ፡፡

ካብ ታሪኽ ስልጣነ ኣኽሱም ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ቃልስን ምንቅስቓስን ልምዓት ህዝቢ ትግራይ ዘመላኽት ብቅርፃቅርፅን ካልኦት ምስልታት ስውኣት ፣ ምርኢት ስራሕቲ ሕርሻ፣ ትምህርቲ፣ ኢንዳስትርን ካልኦት ሴክተራትን ሰሓብነት ብዘለዎ ድምፂ፣ ሕብርን ምስልን ተሰንዩ ምርኢት ንምቕራብ ምድላው ይሳለጥ ከምዘሎ ተሓቢሩ፡፡

ብመዳይ ኣፍልጦን ምስክር ወረቐት ንተጋደልቲ ህወሓት ንምሃብ እውን ኣድላይ ዘበለ ምድላው ንምዝዛም ፃዕሪ ይግበር ከምዘሎ ኣብቲ ገምጋም ተገሊፁ፡፡
ነቲ በዓል ኣዝዩ ሰሓባይ ንምግባር እውን ዓብይ ጉያ 11 ለካቲት ኣብ ከተማ መቐለ ብዝለዓለ ብርኪ ንምስላጥ ዘኽእሉ ስራሕቲ ሎጎ ህወሓትን “መስመርና ኣፅኒዕና ንመኸተ!” ዝብል መሪሕ ቃል ዝሓዘ ከናቲራ ይውገኑ ከምዘለው እቲ ዓብይ ኮሚቴ ኣፍሊጡ፡፡
ብተወሳኺ እውን ካብ ሩዋንዳ፣ ጣሊያንን ሆላንድን ዝሳተፍሉ ካብ ደደቢት ዝጅምር ውድድር ብስሽክለታ ትግራይ ብኽልቲኡ ፆታ ካብ 2 ለካቲት ክሳብ 7/2012 ዓም ከምዝካየድን 8 ለካቲት ኣብ ከተማ መቐለ ብዝለዓለ ብርኪ ከምዝዛዘም ተገሊፁ፡፡
ኣብ ወረዳታት ትግራይ ውድድር ኩዕሶ እግሪ እናተኻየደ እንትኾን፤ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ድማ ኣብ ዝካየድ መላእ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣብ መኽፈቲኡ ጉያ 11 ለካቲት ከምዝካየድ እውን እቲ ኮሚቴ ሓቢሩ፡፡

ብመዳይ ኤግዚብሽንን ምርኢትን እውን በቲ ዝተተለመሉ እናተሳለጠ እንትኾን፤ ብፍላይ ምድላው ስእሊታት ስውኣት ኣብ ምድላው፣ ኣብ ዑደት ዝግበረለን ደደቢት፣ ደጀና፣ ዓዲገዛእትን ካልኦት ቅያ ዝተፈፀመለን ቦታታት ድማ ብነባራት ተጋደልቲ፣ ወየንትን ከየንትን መብርህታት ተዓጁቡ ካብ 12 ጥሪ ጀሚሩ ከምዝካየድ እቲ ዓብይ ኮሚቴ ኣፍሊጡ፡፡

በዓል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ሓሊፉ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ፣ አሜሪካ፣ ኣውሮፓ፣ ርሑቕ ምብራቕ፣ ማእኸላይ ምብራቐን ኣውስትራሊያን ብዝለዓለ ፅምብል ንምኽባር ምድላው ይግበር ከምዘሎ ተሓቢሩ፡፡

ብመዳይ ፀጥታ እቲ በዓል ብድምቀት ንምኽባር ኣብዝግበር ምርብራብ ምስ ህዝብን ብፍላይ ድማ ምስ መናእሰይ ትግራይ ዝተዋደደ ስራሕቲ ይሳለጡ ከምዘለው ኣብቲ ገምጋም ኣፈፃፅማ ስራሕ ዝተሓበረ እንትኾን፤ ዝኾነ ይኹን ንፀፅታና ዝህውኽ ምልክት እንትርአ ሕብረተሰብ ናብ ከባቢኡ ዘሎ ሓይሊ ፀፅታ ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ባዕሉ እውን ኣብ ምቁፅፃርን እቲ ልሙድ ምትሕብባሩ ኣጠናኺሩ ክቕፅለሉ ዓብይ ኣሳናዳዊት ኮሚቴ በዓል 11 ለካቲት ኣተሓሳሲቡ፡፡
@tplf official