ዓለም-ለኸ መዓልቲ ኩሊት ይኽበር ኣሎ።

መቐለ 05 መጋቢት 2011(ድምፂ ወያነ) ሕማም ኩሊት ብኣግባቡ ክንከላኸሎ ተዘይኽኢልና ክሳብ ሞት ዘብፅሕ እዩ።

ስለዝኾነ ውን በዞም ዝስዕቡ መንገድታት ክንከላኸሎ ከም ዝግባእ daily health news ዝተብሃለ ድረ-ገፅ ሓቢሩ ኣሎ።

- ከም ኣትክልትን ፍራምረን ዝበሉ ምግብታት ኣዘውቲርካ ምምጋብ

- እኹል ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር

- መጠን ሽኮር ምንካይን ምምጥጣንን

- ፀቕጢ ደም ምንካይን በብእዋኑ ምልካዕን

- መጠን ጨው ኣብ ምግቢ ምንካይ

- ሽጋራ ዘይምትካኽ

- ምርመራ ኩሊት በብእዋኑ ብምክያድ ዘለናሉ ብርኪ ምፍላጥን ዝብሉን ካልኦት ጥንቃቐታትን ብሕማም ኩሊት ከይንጥቃዕ

- ዝሕግዙ እዮም ይብል ንዝተፈላለዩ መፅናዕታት ዝተወከሰ ድረ-ገፅ

daily health news