ዝነቕዐ ብርጭቆ ተመሊሱ ክሓውየሉ ብዝኽእል መንገዲ ተማሂዙ።

20/04/2010 ብርጭቆ እንትነቅዕ መስትያት እንትስበር ምቅያር እምበር መሊሱ ኣብ ረብሓ ንኽውዕል እንሕክመሉ ኮነ እነሕድሰሉ ዝኾነ ይኹን ሜላ ኣይነበረን።
ጃፓናዊ ተማራማሪ ግን ብኣጋጣሚ ብምንካእ ደጊሙ ክሓዊ ዝኽእል ብርጭቆ ኣማዕቢለ ይብለና ኣሎ።

እዚ ሓዱሽ ምህዞ ኣብ መስትያት መካይን ፣ ንስራሕቲ ህንፃ ዝውዕሉ መስትያታት ፣ ኣብ ኮፍ መበሊ ዓይኒ ምድሪ ኾነ ኣብ ካልኦት ብዙሕ ማይ ንምትሓዝ እንትቀመሎም ብርጭቆ ታንከራት ተግባራዊ ንምግባር ከም ዝሰርሕ ድማ ምሁር ኬሚስትሪ ዩኒቨርስቲ ቶክዮ ዝኾነ ተመራማሪ ዩ ያንግስዋ ገሊፁ ኣሎ።

ዩ ያንግስዋ እዚ ሓድሽ ምህዝኡ ኣብተን እናተሰበራ ዘፀግማና ዘለዋ ስማርት ስልክታት ስክሪነን እንትስበር ብኢድ ተንኪፍካ ክሓውያሉ ማለት ውን ናብ ንቡር ክምለሳሉ ዝኽእላ ዕድል ክቐሎ ከም ዝኽእል ብኹርዓት ይዛረብ። እዚ ድማ ናይ ኣማኢት ሚልዮናት ሰባት ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ዕድል እዩ ተባሂሉ ኣሎ።

ያንግስዋ እቲ ዘማዕበሎ ስማርት ብርጭቆ ማለት ውን በዓሉ ዝሕከም ዝተሰበረ መስትያት ነቒዑ ናብ ንቡር ንኽምለስ 30 ካሊኢታት ከም ዝወስደሉ እዩ ገሊፁ ዘሎ። ያንግስዋ ወሲኹ እንትገልፅ ሓደ ግዘ ዝዓደግናዮ መስትያት መኪና ኮነ መስትያት ህንፃና እንተወሓደ ክሳብ 20 ዓመታት ከገልግለና ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ።

ፍልፍል cgtn.com