ዓርሰ ቅትለት ኣብ ኣባፅሕ ምስ ባህርያት ወለዲ ይተኣሳሰር መፅናዕቲ።

መቐለ ሕዳር 27/2010(ድወት) እዚ መፅናዕታዊ ሓበሬታ ብሕቶታት ዝጅምር እንትኾን ኩሉ ግዘ ንደቅኹም ንስራሕቶም ተድንቕሎም ዶ? ንተምሃሮ ውላድኩም ኣብ ዕዮታት ገዛ ትሕግዝዎም ዶ? ብስምዒት ምስ ደቅኹም ብፍላይ ድማ ሰገናትን ኣባፅሕን ትቀራረቡ ዶ? ዝብሉ ሕቶታት ንወለዲ ብምቕራብ ዝተኻየደ መፅናዕቲ እዩ። እዚ መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ዩኒቨርስቲ ሲንሲናቲ ዝተኻየደ እንትኾን ዓርሰ ቅትለት ኣባፅሕ ቀንዲ ምኽንያታቱ ምስ ባህርያት ወለዲ ዝተኣሳሰረ ከም ዝኾነ እቲ መፅናዕቲ ብፕሮፌሰራት ኣብ ጉባኤ ጥዕና ማሕበረሰብ ኣሜሪካ ክቐርብ ተገይሩ እዩ።

ፕሮፌሰራት ኬዝ ኪንግን ርባካ ቪዶርክን ነዚ መፅናዕቲ ከም መበገሲ ዝኾኖም ኣብ 2012 ዓመተ ፈረንጂ ብብሄራዊ ኣጠቓቅማ መድሓኒትን ጥዕናን ኣሜሪካ ዝተገብረ ሓፈሻዊ መፅናዕቲ ተጠቒሞም እዮም ነቲ ሕዚ ዝበፅሕዎ መፅናዕታዊ ውፅኢት ከረጋግፁ ኪኢሎም ዘለው። ኣብቲ እዋን እቲ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኣብ ኣጠቓቅማ ትንባኾ ፣ ኣልኮል ፣ ዘይሕጋዊ መድሓኒት ፣ ኢሉ ውን ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም ዝውሰዱ መድሓኒታት ኣብ ዝብሉ ርእስ ጉዳያት እዩ ተኻይዱ ነይሩ።

እዞም ተመራመርቲ ወለዲ ግዙኣት ዝተፈላለዩ ወልፍታት እንትኾይኖም ምስ ደቆም ዝህልዎም ርክብ ኣዝዩ ዝላሕለሕን ክሳብ ዘይምግዳስ ዝበፅሕ ባህርን የዕብዩ እሞ ብደቆም ኮነ ብማሕበረሰብ ይግለሉ። ኣብዚ ስዓት ውላዶም ይመሃር ኣይመሃር ይንፋዕ ይስነፍ ዝግድሶም ኣይኮን በዚ ምኽንያት ከዓ መብዛሕተኦም ካብ 12 ክሳብ 17 ዝዕድመኦም ሰገናትን ኣባፅሕን ብሰንኪ ቅጥዑ ዘይሓለወ ባህርያት ወለዶም ክጉህዩ እንከለው እቶም ዝበዝሑ ድማ ዓርሶም ብሞት ክቐፅዑን ይግደዱ ይብል እቲ መፅናዕቲ።

ፕሮፌሰር ኪንግ ብፍላይ ሰገናት ኣለኹልኩም ዝብል ወላዲ ኣዝዩ ከምዘድልዮም ኣብ መፅናዕቶም ኣረጋጊፆም እዮም። ኣያ ዝኾኖም ተገዲሱ ማዕልታዊ ምንቅስቓሶም ዝሓቶም እንተደኣ ስኢኖም ቀልጢፎም እዮም ተስፋ ዝቖርፁ ኢሎም ኣለው። ስለዚ ዓርሰ ቅትለት ኣብ ኣባፅሕ ብሰንኪ ዘይምዕሩይ ባህርታት ወለዲ ዝመፅእ ኮይኑ ወለዲ ትኹረት ክገብሩን ክግደሱን እቶም ተመራመርቲ ምዒዶም ኣለው።

ፍልፍል ሓበሬታ www.medicalxpress.com