ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ሰሙናዊ መልእኽቲ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ

መቐለ 02 ለካቲት 2011(ድምፂ ወያነ) ’’ብፅንዓት ናብ ልምዓት!!’’ ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድቡ ህወሓት እናተመርሐ ስርዓት ወታደራዊ ፋሽሽት ደርጊ ንምድምሳስ ኣብዝገበሮ ነዊሕን መሪርን ናይ 17 ዓመታት ብረታዊ ተጋድሎ፣ ሽግ ሓርነት ካብ ዝተወለዓላ ዕለት 11 ለካቲት ጀሚሩ በብዓመቱ ብመስደመም ድርብ ዓወት ተፀምቢሉ የኽብራ፡፡

ኣብ እዋን ብረታዊ ተጋድሎ፣ ኣብ ወፃኢ ዓድን ከተማን ብፍላይ ከዓ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኮይኑ፣ ሓደ ኢዱ ዕርፊ፣ በቲ ካሊእ ብደንጎላ ከይተረፈ ኣንፃር ደርጊ እናተካሾሐ ኮለኔላት ዝማርኽ ዝነበረ ህዝቢ፣ ፀላኢ ጥራይ ኮይኮነስ ጎቦታት ዘ
ንቀጥቅጥ ዝነበረ መሪሕነትን ተጋዳላይን ህወሓት፣ ኣብ ድሮን ፅባሕን 11 ለካቲት ተወሳኪ ዓቕሚ ፈጢሩ ናብ ቐፃላይ ናይ ቓልሲ ምዕራፍ ይሰጋገር ነይሩ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ኣብዝሓለፉ ትሽዓተ /9/ ኣዋርሕ፣ ሽርሕን ፈከራን፣ ፀረ-ሰላምን ፀረ-ልምዓትን ሓይልታት ቆቓሕ ኮይኑ እናተኸታተለ፣ ካብ ፅኑዕ ዕላምኡን ህዝባዊ መስመሩን ፈተኽ እንተይበለ፣ ከም ሓደ ሰብ ሰሚሩ ሰላሙ ውሑስ ብምግባር፣ ድሕንነቱን መንነቱን እናኽበረ፣ መበል 44 ዓመት ልደት ዳግማይ ወያነ ዝኾነት 11 ለካቲት ድርብ ዓወት ንምፅንባል ድልውነቱ እናመስከረ ፀኒሑ እዩ፡፡ ባሕቲ ለካቲት 2011 ዓ/ም፣ ኣብ ድሮ ምፅምባል በዓል 11 ለካቲት ድማ ’’ ብፅንዓት ናብ ልምዓት ’’ ብዝብል መሪሕ ቃል ን20 መዓልትታት ዝዘልቕ መደባት ሓመድን ማይን ዕቀባ ንምዕዋት 1.1 ሚልዮን ህዝቢ ’’ሀ’’ ኢሉ ወፍሩ ጀሚሩ ኣሎ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንምሕዋይ ጭፍሩ ከሊኡ ስለ ዝተረባረበ፣ ልዕሊ 465 ሺሕ ሄክታር መሬት ዝሸፍን ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ፡፡ ኣብ ኣግሮፎረስትሪ እውን ልዕሊ 105 ሺሕ ሄክታር፣ ንምልማዕን ንምሕላው ’ውን ደኒ ዝከኣሎ ገይሩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝገበሮ ፃዕሪ፣ ተፈጥሮኣዊ ደኒ ሓዊስካ ልዕሊ 887 ሄክታር መሬት ትግራይ ብደኒ ክሽፈን ገይሩ እዩ፡፡ ህዝብና ርሃፁን ጉልበቱን ኣፍሲሱ ብምስርሑ፣ ልዕሊ 5 ሺሕ ጉህሚ፣ መሬት ሓውዩ፡፡ ኣብ ልዕሊኡ 232 ሺሕ ሄክታር መሬት ድማ ፈልሲ ተኸሊሉ ኣሎ፡፡ ካብዚ ውፅኢት ስራሕቲ እዙይ እውን፣ ንቀለብ እንስሳ ዝኸውን ሳዕሪ ሓዊስካ፣ ህዝብና ተጠቃማይ ኮይኑ እዩ፡፡ መስኖ ብምልማዕ መዳይ እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ውፅኢት ኣምፂኡ እዩ፡፡ ብደረጃ ክልል ኣብ ምህርቲ ዘመን 2010 ብጠቅላላ 192 ሓረስቶት ተጠቃምቲ መስኖ ዝኾኑሉ ስራሕቲ ተወጊኑ እዩ፡፡ ኣብ 2011 ድማ ኣስታት 200 ሺሕ ሓረስቶት ተጠቀምቲ ንምግባር ርብርብ ይግበር ኣሎ፡፡ ብሓፈሻ ሓረስታይ ትግራይ መደባት ማይን ዕቀባን ከምኡ’ውን ስራሕቲ መስኖ ብምዕዋት፣ 11 ለካቲት ብድምቀት ከምዘብዕላ ኣየጠራጥርን፡፡

ስለዝኾነ ኣብዝኾነ ዓድን ዓውደ ስራሕን፣ ብሓፂሩ ኣብዝሃለወ ይሃሊ ሕድሕድ ትግራዋይ፣ ትልሚ ዲሞክራታይዜሽን ትራንፎርመሽን ንምዕዋት ብጊዜ የለን መንፈስ ክረባረብ ይግባእ፡፡ ብፍላይ መንእስይ ትግራይ ኣብ ማሕበረ-ኢኮኖሚያዊ መዳይ’ውን ጭብጥ ውፅኢት ኣመዝጊቡ፣ ሕድሪ ኣያታቱ፣ ኣሓቱን ኣሕዋቱን ናብ ቀፃላይ ምዕራፍ ከምዘሰጋግሮ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና፡፡

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና!!
11 ለካቲት መሰረት እምነኩርናዕ ፅንዓትን ሓድነትናን ድሕንነትናን!!

ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ
ለካቲት 01/2011 ዓ/ም
መቐለ- ትግራይ