ሓዱሽ ርእቶ ይሃቡ

ምዝውታር ኣካላዊ ብቕዓት ቱቦታት ደምን ልብን ትኩስ ሓይሊ ንኽረክብ ይሕግዝ መፅናዕቲ።

እዚ ኣብ መፅሄት Journal of Physiology ዝተሓተ መፅናዕቲ ኣብ ልዕሊ ሚኢቲ ሰባት ዝተኻየደ እንትኸውን ወትሩ ኣከላዊ ብቕዓት ዘዘውትሩ ሰባት ኣብ ቱቦታት ደሞም ምድኻም ንኸይፍጠር ይሕግዞም ይብል። ካብዞም 100 ሰባት እቶም 60 ሰባት ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ናይ ምግባር ልምዲ ዘለዎም እንትኾኑ ትቦታት ደሞም ኮነ ጥዕና ልቦም ካብቶም ስፖርት ዘየዘውትሩ 40 ሰባት ብዝተፈለየ መልክዑ ትኩስ ሓይሊ ዝወነነ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፅና ይብሉ እዞም ተመራመርቲ ጥዕና።

እዞም ተመራመርቲ ጥዕና ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ካብ 4 ክሳብ 5 መዓልታት ዝኾነ ዓይነት ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ዘካይዱ እንትኾይኖም ኣብ ቱቦታት ደም ዘለው ጭዋዳታት ናብ መንእሰይነት ዝቕየሩ ከም ዝኾኑን ምስ ልቢ ዝተዛመዱ ሕማማት ከምዘየጥቅዑናን ገሊፆም ኣለው።

ትቦታት ደምና ስርዓቱ ብዘይሓለወ ኣመጋግባ ኮነ ዕድመ ብምድፋእ ምዝውውር ደም ክቆራረፅ ፣ ክዕበስ ኢሉ ውን ክፀብብ ይኽእል እዩ። ልቢ ብወገና ምስ ዕድመ ምድፋእ ይኹን ምስ ሕማማት ልቢ ተዛሚዱ ስራሕታ ካብቲ ንቡር ክትንኪ ይኽእል እዩ።

ኣብዚ ወቕቲ እዩ እምበኣር ዝኾነ ይኹን ኣካላዊ ብቕዓት ማለት ውን ስፖርት ምንቅስቓስ ነዘውትር እንተኾይና ጭዋዳታትን ቱቦታትን ደም ከምኡ ውን ልቢ ልክዕ ናብቲ ኣብ ዕድመ ንእስነት ዝነበረሉ እዋን ምምላስ ይከኣል ኢሎም ዘለው ጉጅለ ተመራመርቲ ጥዕና ኣሜሪካ።

ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ዳላስ ቴክሳስ ብInstitute for Exercise and Environmental Medicine ዝተኻየደ እዚ መፅናዕቲ ኣብዚ ትካል ነዚ ጉጅለ መፅናዕቲ ዝመርሑ ዶክተር ቤንጃሚን ለቪን ሰባት ኣካላዊ ብቕዓት ንኸዘውትሩ ይምዕዱ። ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ኣካላዊ ብቕዓት ከዘውትሩ ይግባእ ኢሎም ኣለው።

ፍልፍል bbc.com/health